Aston Hall B v Upper HaughAston Hall CC v Treeton CCBrookhouse v Whiston ForgeConisbrough v Rotherham TownMaltby v Sheffield CollegiateRotherham Town v TickhillThorpe Hesley v Treeton 2ndsTreeton v WickersleyWhiston Forge v MaltbyWhiston Parish Church v WakefieldWickersley CC v Whiston Parish CCWickersley v Aston Hall